Regulamin

REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO (BEZ OBSŁUGI)

§ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy regulamin najmu (dalej: Regulamin) obowiązuje wszystkie osoby zawierające umowę najmu sprzętu filmowego (dalej: Sprzętu) z wynajmującym – firmą Bolko Targosz, ul. Wiarusa 14, 32-087 Zielonki, NIP 9452126141, REGON 123145051 (dalej: Rental House). Regulamin wraz z protokołem przekazania sprzętu (dalej: Protokołem) stanowi część umowy najmu (dalej: Umowy).

§ 2
OKRES NAJMU I CZYNSZ NAJMU

1. Rental House wyda Klientowi określony w Protokole Sprzęt na określony czas (dalej: Okres Najmu) za ustalonym w Protokole wynagrodzeniem (dalej: Czynsz Najmu), które Klient zobowiązany jest zapłacić.
2. Okres Najmu wyliczany jest jako wielokrotność 24-godzinnych okresów (dób), licząc od wskazanego w Protokole momentu rozpoczęcia najmu. Minimalny Okres Najmu wynosi 24 godziny (dobę).
3. Czynsz Najmu jest iloczynem ceny najmu za jedną dobę wynajęcia Sprzętu i liczby dób na który Sprzęt był wynajęty.
4. Ceny podane na stronie internetowej www.rentalhouse.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aktualny Czynsz Najmu zostanie każdorazowo określony w Protokole.

§ 3
PRZEKAZANIE SPRZĘTU

1. Przekazanie Sprzętu Klientowi nastąpi w miejscu i czasie uzgodnionym przez strony, po uprzednim spełnieniu ustalonych Protokołem warunków. Miejscem wykonania Umowy jest miejsce wydania Sprzętu.
2. Przekazanie Sprzętu następuje po podpisaniu Protokołu przez Klienta i przedstawiciela Rental House. Klient obowiązany jest do okazania swoich dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz pełnomocnictwa lub odpisu KRS (jeśli występuje w imieniu osoby prawnej).
3. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do sprawności lub stanu Sprzętu w chwili jego wydania i zamieścić stosowną adnotację w Protokole, potwierdzoną podpisem przez Rental House. Złożenie przez Klienta podpisu na Protokole bez dodatkowych uwag jest jednocześnie potwierdzeniem, że Klient dokonał odbioru Sprzętu nie wnosząc zastrzeżeń co do jego stanu i sprawności, jak również warunków najmu.
4. Wydanie sprzętu na okres określony w Protokole stanowi spełnienie świadczenia przez Rental House.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Klient zobowiązuje się używać Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
2. Klient nie może udostępniać lub użyczać Sprzętu osobom trzecim, jak również nie może go podnajmować.
3. Rental House jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Klienta w związku z wynajęciem Sprzętu lub jego użytkowaniem, gdy straty te lub szkody spowodowane zostały przez Rental House umyślnie lub przez zaniedbanie z jego strony.

§ 5
ZABEZPIECZENIA

1. Niezależnie od zapłaty Czynszu Najmu, przed przekazaniem Sprzętu Klient wpłaci Rental House kaucję na zabezpieczenie roszczeń mogących wyniknąć z Umowy w wysokości Czynszu Najmu za dwie doby.
2. W przypadku gdy Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia, dekompletację lub utratę Sprzętu, Rental House może zachować kaucję na poczet naprawy, kompletacji lub zakupu nowego Sprzętu.
3. Wpłata kaucji nie zwalnia Klienta od zwrotu kosztów naprawy lub zakupu nowego Sprzętu w zakresie w jakim koszty te przekraczają kwotę kaucji oraz odszkodowania z tytułu naprawienia szkody.
4. Rental House może żądać dodatkowych zabezpieczeń, w szczególności wpłacenia kaucji w wyższej wysokości niż określona w § 5 ust. 1, wręczenia weksla własnego lub in blanco lub wpłaty zaliczki przy rezerwacji Sprzętu.

§ 6
USZKODZENIE LUB UTRATA SPRZĘTU

1. W trakcie Okresu Najmu Klient ponosi odpowiedzialność za powierzony mu Sprzęt, a w szczególności za jego uszkodzenie, zniszczenie, dekompletację, kradzież lub utratę.
2. W przypadku zdarzeń, o których mowa w § 6 ust. 1 Klient ponosi odpowiedzialność wobec Rental House za powstałą z tego tytułu szkodę na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i warunków najmu i jest zobowiązany do jej pokrycia. Z uwagi na brak możliwości wynajmowania Sprzętu w okresie od dnia zdarzenia do dnia, w którym nowy lub w pełni sprawny Sprzęt będzie w dyspozycji Rental House, Rental House może domagać się odszkodowania z tytułu utraconych wpływów odpowiadającego Czynszowi Najmu za ten okres.
3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Rental House każde uszkodzenie, dekompletację, zniszczenie, kradzież lub utratę Sprzętu lub jego poszczególnych elementów podając miejsce i okoliczności zdarzenia, a na żądanie Rental House zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie o okolicznościach danego zdarzenia i osobach biorących w nim udział. Klient bez zgody Rental House nie może dokonywać jakichkolwiek napraw Sprzętu.
Po uzgodnieniu z Rental House, Klient jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na Policję i udostępnienia Rental House wszelkich dokumentów uzyskanych w związku z tym postępowaniem, jak również doudzielenia pomocy we wszystkich postępowaniach związanych z powyższymi zdarzeniami.
4. W przypadku uszkodzenia lub dekompletacji Sprzętu Klient zobowiązany jest naprawić szkodę poprzez pokrycie kosztów naprawy lub kompletacji Sprzętu w terminie 3 dni kalendarzowych od daty skierowania takiego żądania przez Rental House (w formie mailowej lub pisemnej).
5. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia Sprzętu lub jego uszkodzenia w taki sposób, że naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, Klient zobowiązany jest naprawić szkodę poprzez zapłatę Rental House kwoty równej wartości Sprzętu w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego żądania przez Rental House (w formie, mailowej lub pisemnej).
6. W przypadku naprawienia przez Klienta szkody zgodnie z § 6 ust. 4 i 5 Umowy, Rental House może zwolnić Klienta z obowiązku naprawienia szkody z tytułu utraconych wpływów, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

§ 7
ZWROT SPRZĘTU

1. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu w określonym w Protokole dniu i godzinie zakończenia Okresu Najmu w miejscu uzgodnionym przez Strony lub w siedzibie Rental House.
2. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w pełni sprawny i znajdujący się w takim stanie jaki istniał w momencie jego wydania Klientowi.
3. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu lub jego poszczególnych elementów, o czym Rental House został wcześniej zawiadomiony i na co wyraził zgodę, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Rental House Czynszu Najmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie Sprzętu.
4. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu lub jego poszczególnych elementów, o czym Rental House nie został wcześniej zawiadomiony lub nie wyraził na niego zgody, Klient obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Rental House kary umownej z tego tytułu w wysokości podwójnej wartości Czynszu Najmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie Sprzętu.

§ 8
INFORMACJA O WSPÓŁPRACY

Jeżeli Klient posiada materiały promocyjne projektu, film lub fotografie z planu przy którym wykorzystywany był Sprzęt oraz własne logo, do których posiada pełnię praw, może je udostępnić nieodpłatnie Rental House celem umieszczona na stronie internetowej www.rentalhouse.pl oraz w mediach społecznościowych.